Leveringsvoorwaarden

Privacyreglement
Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van bestellingen. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor nieuwtjes van Dadada. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@dadada.nl.
Mailadressen zullen nooit overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 

1. Algemene verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Dadada. Deze voorwaarden zijn via de site te raadplegen, schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden accepteert.
1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Dadada zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
2.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.

2.3. De prijzen die vermeld staan in deze voorwaarden zijn de enige goede prijzen. Eventuele rekenfouten of typefouten elders in de site kunnen worden gecorrigeerd op basis van deze prijzentabel.
2.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door Dadada.

2.5. Dadada is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, (bij de kaartjes ook: inclusief enveloppen en proefdruk) en exclusief verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
3.2. De prijzen staan vermeld in de Algemene Voorwaarden en worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.
3.3. Indien de betaling wordt herroepen, bent u Dadada het openstaande bedrag verschuldigd.  Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

3.4. Indien uw betaling in gebreke blijft, is Dadada gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.

 

Artikel 4. Levering

4.1. De geboortekaartjes, en de schilderijen worden bezorgd door PostNL. De geboortekaartjes worden verzonden door een derde partij (de drukker), de overige producten worden verzonden door Dadada.
4.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing.

4.3. De bestellingen worden uitgevoerd op de door u aangegeven besteldatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.

4.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag Koninginnedag en Pinksteren.
4.3. Dadada is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
4.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
4.6. Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven adres of adressen. Dadada is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd.
4.7. Dadada heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. De eigendom van de producten gaat op u over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
5.2. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering.

5.3. Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij Dadada en/of de betreffende illustrator.

 

Artikel 6. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Dadada en eventuele leveranciers en dienen door u te worden gerespecteerd.

6.2. Dadada maakt gebruik van ontwerpen van derden en draagt hierover rechten af aan de betrokkenen.
6.3. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Dadada en de betreffende illustrator. Dadada behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
7.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient u dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan ons te kennen te geven.

7.2. Dadada heeft het recht om de geleverde producten te vervangen.

7.3. Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd, kunnen niet gereclameerd worden.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht heeft Dadada het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat Dadada verplicht is tot enige schadevergoeding.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Dadada kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

 

Artikel 9. Eigendom

De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van Dadada. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Dadada. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Dadada.

 

Officiële prijzen

De prijzen die in deze tabel staan, zijn de enige juiste en toepasbare. Bij reken- of typefouten in de site kan achteraf op deze prijzen worden teruggevallen.